Pouze pro podnikatele  

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Informace o zpracování osobních údajů
Informace o zpracování osobních údajů
Prohlášení o ochraně osobních údajů
Prohlášení o ochraně osobních údajů

Další informace

Cookies
Cookies

Další informace

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků společnosti Würth, spol. s r.o.

Společnost Würth, spol. s.r.o. zpracovává osobní údaje kupujících/ odběratelů zboží ze své nabídky v rámci přímého prodeje nebo poskytování služeb a/nebo prodeje prostřednictvím elektronického obchodu (E-Shopu), kteří jsou fyzickými osobami podnikateli a/nebo právnickými osobami (dále jen „Zákazníci“), na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jen „Nařízení“), a to za stanovenými účely, jakož i způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 Nařízení.

 

Tato Informace o zpracování osobních údajů Zákazníků obsahuje jednak transparentní informace ve smyslu ustanovení článků 13 a 14 Nařízení, jakož i poučení o právech subjektů údajů ve smyslu ustanovení článků 15 až 22 Nařízení.

Společnost Würth, spol. s.r.o., se sídlem č.p. 137, 293 01 Nepřevázka, IČO: 480 36 021, vystupuje ve vztahu k osobním údajům Zákazníků v právním postavení správce osobních údajů (dále také jen „Správce“).

 

Správce nese odpovědnost za zpracování osobních údajů Zákazníků a jiných skupin subjektů údajů a v tomto směru přijal interní organizační, technická a další opatření k zabezpečení a ochraně zpracovávaných osobních údajů, která jsou upravena ve Směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů u společnosti Würth, spol. s.r.o. (dále jen „Směrnice“).

 

Zákazníci mají právo se na společnost Würth, spol. s.r.o. jakožto Správce obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a uplatňovat u Správce svá práva subjektů údajů, a to:

 

 • Písemně formou dopisu / oznámení na adresu sídla Správce
 • Kontaktním místem pro osobní údaje je personální oddělení správce, e-mailová adresa: gdpr@wuerth.cz, tel. číslo: 326 345 118, sídlo správce na adrese: č.p. 137, 293 01 Nepřevázka.

Správce ve vztahu k osobním údajům Zákazníků smluvně pověřil k dalšímu zpracování osobních údajů zpracovatele:

 • Würth International AG; Adolf Würth GmbH & Co. KG; Würth IT GmbH; Comgroup GmbH; Würth Masterservice CZ, spol. s r.o.; EOS KSI Česká republika s.r.o.,

YouTube

Do našich online služeb jsme vložili videa YouTube, která jsou uložena na www.youtube.com a lze je přehrávat přímo z našich webových stránek. Tyto funkce poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko. Používání služby YouTube může vést k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC. v USA. Společnost Google LLC. s námi uzavřela standardní smluvní doložky zveřejněné Evropskou komisí pro předávání osobních údajů společnosti Google LLC. se sídlem v USA. Tyto standardní smluvní doložky si můžete prohlédnout zde: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/.

Všechna videa YouTube na našich webových stránkách jsou vložena v "režimu zvýšené ochrany osobních údajů", tj. dokud s těmito videi neprovádíte interakci, nejsou na YouTube odesílány žádné uživatelské údaje o vás. Žádná data nejsou přenášena, dokud video nepřehrajete. Na tento přenos dat nemáme žádný vliv. Před přenosem jakýchkoli dat budete znovu upozorněni, že vaše data budou přenesena do služby YouTube, když si přehrajete video. Vaše data budou přenesena na YouTube bez ohledu na to, zda jste přihlášeni k uživatelskému účtu YouTube, či nikoli. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Google, budou vaše data propojena přímo s vaším účtem.

Pokud si nepřejete, aby byla data propojena s vaším profilem na YouTube, musíte se před přehráním videa odhlásit z účtu Google. YouTube ukládá vaše údaje jako uživatelský profil a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo navrhování svých webových stránek tak, aby vyhovovaly potřebám uživatelů. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů; za tímto účelem zašlete svou žádost společnosti YouTube.

Údaje zpracovává společnost Würth IT GmbH na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1a GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na vašem souhlasu před jeho odvoláním.

Další informace o službě YouTube a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese:

Mapy Google

Na těchto webových stránkách využíváme služeb Google Maps k zobrazení interaktivních map přímo na webových stránkách, což vám umožňuje využívat praktické funkce map. Tyto funkce poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko. Používání Map Google může vést k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC. v USA. Společnost Google LLC. s námi uzavřela standardní smluvní doložky zveřejněné Evropskou komisí pro předávání osobních údajů společnosti Google LLC. se sídlem v USA. Tyto standardní smluvní doložky si můžete prohlédnout zde: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/.

Když navštívíte tyto webové stránky, společnost Google obdrží informaci, že jste navštívili tuto podstránku našich webových stránek. Vaše údaje budou společnosti Google předány bez ohledu na to, zda jste přihlášeni k uživatelskému účtu Google, či nikoli. Pokud jste přihlášeni ke svému uživatelskému účtu Google, budou vaše údaje propojeny přímo s vaším účtem. Pokud si nepřejete být propojeni se svým profilem Google, musíte se před zobrazením mapy odhlásit ze svého účtu Google. Společnost Google ukládá vaše údaje jako uživatelský profil a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo navrhování svých webových stránek tak, aby vyhovovaly potřebám uživatelů. Tento typ analýzy se provádí (i u nepřihlášených uživatelů) zejména za účelem poskytování vhodné reklamy a za účelem informování ostatních uživatelů ve stejné sociální síti o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů; za tímto účelem zašlete svou žádost společnosti Google.

Údaje zpracovává společnost Würth IT GmbH na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1a nařízení EU o ochraně osobních údajů. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.

Další informace o Mapách Google a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese:

https://policies.google.com/privacy?hl=cs (Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google)

https://policies.google.com/terms?hl=cs#toc-software (Smluvní podmínky Google)

Friendly Captcha

Na našich webových stránkách používáme Friendly Captcha (dále jen "Friendly Captcha"). Tento nástroj poskytuje společnost Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee, Německo.

Friendly Captcha slouží ke kontrole, zda údaje zadané na našich webových stránkách (např. v kontaktním formuláři) zadal člověk nebo automatizovaný program. Za tímto účelem Friendly Captcha analyzuje chování návštěvníka webových stránek na základě různých charakteristik. Friendly Captcha zpracovává pro účely analýzy různé informace (např. anonymizovanou IP adresu, odkaz, čas návštěvy atd.). Další informace naleznete na adrese: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/

Údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ochraně svých webových stránek před spamem a jinými typy automatizovaného zneužití.

Uzavření smlouvy o zpracování údajů

Se společností Friendly Captcha GmbH jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů v souladu s čl. 28 odst. 3 GDPR, abychom zajistili, že společnost Friendly Captcha GmbH chrání osobní údaje našich zákazníků a nepředává žádné osobní údaje třetím stranám.

Správce zpracovává vybrané osobní údaje Zákazníků za následujícími účely:

 • plnění kupní nebo jiné smlouvy/ jednání o smlouvě;
 • plnění povinností vyplývajících pro správce z daňových právních předpisů (zejména zákon o daních z příjmů a zákon o dani z přidané hodnoty);
 • účely tzv. přímého marketingu;
 • další marketingové účely správce (na základě souhlasu);
 • ochrana majetku a bezpečnost osob (obrazové záznamy z kamerového systému – v případě jednání nebo předání zboží v provozovně Správce).

Pro účel: Další marketingové účely společnost zpracovává osobní údaje zákazníků v rámci elektronického obchodu: E-Shop (ONLINESHOP) Würth.

Právními tituly ke zpracování osobních údajů Zákazníků ve smyslu článku 6 Nařízení ve vztahu ke shora uvedeným účelům zpracování jsou:

 • plnění smlouvy, jednání o smlouvě;
 • plnění právních povinností správce;
 • souhlas subjektu údajů;
 • oprávněné zájmy správce.

Osobní údaje Zákazníků jsou ze strany Správce zpracovávány těmito způsoby a prostředky:

 • automatizované zpracování
  Informační systém: ERP;
  E-Shop (ONLINESHOP): webová aplikace;
  Informační systém pro správu projektů
  Kamerové systémy;
 • manuální zpracování
  v listinné podobě: kupní a jiné smlouvy (včetně smluv ve zjednodušeném formátu: objednávky – potvrzení objednávek), dodací listy, daňové a účetní doklady.

Kamerové systémy společnosti Würth, spol. s r.o. jsou provozovány ve všech objektech provozoven společnosti, a to jako systémy vybavené funkcí: obrazového záznamu.

Kamerové systémy jsou vždy tvořeny 1 až 8 kamerami, které jsou vhodně umístěny ke kontrole a monitoringu následujících prostor: vstup/ vjezd do provozovny a dále pak skladové prostory.

Kamerové systémy jsou provozovány za následujících podmínek:

 • účel zpracování: ochrana majetku a bezpečnost osob;
 • právní titul: oprávněné zájmy správce;
 • bez souhlasu subjektů údajů;
 • subjekty údajů: zaměstnanci, dodavatelé a zákazníci (FOP) a další fyzické osoby, které se zdržují v prostorách provozoven (návštěvy);
 • kategorie osobních údajů: popisné – obrazové záznamy;
 • místo uložení záznamů: přímo v jednotlivých provozovnách;
 • doba zpracování/ uchovávání záznamů: sedm (7) dnů
 • technické zabezpečení a fyzická ochrana: vyhrazená místnost pro úložiště záznamů, záznamy technicky blokovány, omezení přístupových oprávnění.

Prostory monitorované kamerovým systémem jsou viditelně označeny Informačními tabulkami, které obsahují jednak piktogram a dále krátký informační text.

Co do rozsahu zpracování kategorií údajů Správce zpracovává následující osobní údaje Zákazníků:

 • jméno a příjmení, adresa sídla, resp. bydliště, IČO a DIČ, e-mailová adresa, telefonní číslo;
 • obrazové záznamy z kamerového systému.

Doba uložení, resp. zpracování osobních údajů Zákazníků ze strany Správce je následující:

 • po dobu trvání smluvního vztahu;
 • po dobu povinností vyplývajících z daňových právních předpisů/ 5 let;
 • po dobu trvání souhlasu subjektu údajů;
 • po dobu sedmi (7) dnů ode dne pořízení obrazového záznamu.

Zákazníci jako subjekty údajů mají ve vztahu ke Správci ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení následující práva:

 

 • právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po Správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
 • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa: posta@uooz.cz
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).

Jak můžete v aplikaci Würth Česká republika smazat svůj účet? Za tímto účelem jednoduše postupujte podle následujících kroků:

 • Přihlaste se do aplikace Würth Česká republika
 • V sekci profil klikněte na ikonu (obrázek ikonky) v pravém horním rohu.
 • V seznamu vyberte možnost "Smazat účet".
 • Pokud poté potvrdíte bezpečnostní dotaz, váš přístup bude smazán.

Vymazání účtu bude mít za následek vymazání vašich údajů z nástrojů, které používáme ke shromažďování statistických údajů a chování při používání a s jejichž aktivací jste souhlasili. Podrobnější seznam shromažďovaných údajů najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Údaje, které mají zákonem stanovenou dobu uchovávání, například údaje o fakturách, nejsou ovlivněny.