Pouze pro podnikatele  
Informace o zpracování osobních údajů
Informace o zpracování osobních údajů
Prohlášení o ochraně osobních údajů
Prohlášení o ochraně osobních údajů

Další informace

Cookies
Cookies

Další informace

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků společnosti Würth, spol. s r.o.

Úvodní informace

Společnost Würth, spol. s.r.o. zpracovává osobní údaje kupujících/ odběratelů zboží ze své nabídky v rámci přímého prodeje nebo poskytování služeb a/nebo prodeje prostřednictvím elektronického obchodu (E-Shopu), kteří jsou fyzickými osobami podnikateli a/nebo právnickými osobami (dále jen „Zákazníci“), na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jen „Nařízení“), a to za stanovenými účely, jakož i způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 Nařízení.

 

Tato Informace o zpracování osobních údajů Zákazníků obsahuje jednak transparentní informace ve smyslu ustanovení článků 13 a 14 Nařízení, jakož i poučení o právech subjektů údajů ve smyslu ustanovení článků 15 až 22 Nařízení.

Správce osobních údajů

Společnost Würth, spol. s.r.o., se sídlem č.p. 137, 293 01 Nepřevázka, IČO: 480 36 021, vystupuje ve vztahu k osobním údajům Zákazníků v právním postavení správce osobních údajů (dále také jen „Správce“).

 

Správce nese odpovědnost za zpracování osobních údajů Zákazníků a jiných skupin subjektů údajů a v tomto směru přijal interní organizační, technická a další opatření k zabezpečení a ochraně zpracovávaných osobních údajů, která jsou upravena ve Směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů u společnosti Würth, spol. s.r.o. (dále jen „Směrnice“).

 

Zákazníci mají právo se na společnost Würth, spol. s.r.o. jakožto Správce obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a uplatňovat u Správce svá práva subjektů údajů, a to:

 

 • Písemně formou dopisu / oznámení na adresu sídla Správce
 • Kontaktním místem pro osobní údaje je personální oddělení správce, e-mailová adresa: gdpr@wuerth.cz, tel. číslo: 326 345 118, sídlo správce na adrese: č.p. 137, 293 01 Nepřevázka.
Zpracovatelé osobních údajů

Správce ve vztahu k osobním údajům Zákazníků smluvně pověřil k dalšímu zpracování osobních údajů zpracovatele:

 • Würth International AG; Adolf Würth GmbH & Co. KG; Würth IT GmbH; Comgroup GmbH; Würth Masterservice CZ, spol. s r.o.; EOS KSI Česká republika s.r.o.,
Účely zpracování osobních údajů

Správce zpracovává vybrané osobní údaje Zákazníků za následujícími účely:

 • plnění kupní nebo jiné smlouvy/ jednání o smlouvě;
 • plnění povinností vyplývajících pro správce z daňových právních předpisů (zejména zákon o daních z příjmů a zákon o dani z přidané hodnoty);
 • účely tzv. přímého marketingu;
 • další marketingové účely správce (na základě souhlasu);
 • ochrana majetku a bezpečnost osob (obrazové záznamy z kamerového systému – v případě jednání nebo předání zboží v provozovně Správce).

Pro účel: Další marketingové účely společnost zpracovává osobní údaje zákazníků v rámci elektronického obchodu: E-Shop (ONLINESHOP) Würth.

Právní tituly zpracování osobních údajů

Právními tituly ke zpracování osobních údajů Zákazníků ve smyslu článku 6 Nařízení ve vztahu ke shora uvedeným účelům zpracování jsou:

 • plnění smlouvy, jednání o smlouvě;
 • plnění právních povinností správce;
 • souhlas subjektu údajů;
 • oprávněné zájmy správce.
Způsoby a prostředky zpracování osobních údajů

Osobní údaje Zákazníků jsou ze strany Správce zpracovávány těmito způsoby a prostředky:

 • automatizované zpracování
  Informační systém: ERP;
  E-Shop (ONLINESHOP): webová aplikace;
  Informační systém pro správu projektů
  Kamerové systémy;
 • manuální zpracování
  v listinné podobě: kupní a jiné smlouvy (včetně smluv ve zjednodušeném formátu: objednávky – potvrzení objednávek), dodací listy, daňové a účetní doklady.
Kamerové systémy

Kamerové systémy společnosti Würth, spol. s r.o. jsou provozovány ve všech objektech provozoven společnosti, a to jako systémy vybavené funkcí: obrazového záznamu.

Kamerové systémy jsou vždy tvořeny 1 až 8 kamerami, které jsou vhodně umístěny ke kontrole a monitoringu následujících prostor: vstup/ vjezd do provozovny a dále pak skladové prostory.

Kamerové systémy jsou provozovány za následujících podmínek:

 • účel zpracování: ochrana majetku a bezpečnost osob;
 • právní titul: oprávněné zájmy správce;
 • bez souhlasu subjektů údajů;
 • subjekty údajů: zaměstnanci, dodavatelé a zákazníci (FOP) a další fyzické osoby, které se zdržují v prostorách provozoven (návštěvy);
 • kategorie osobních údajů: popisné – obrazové záznamy;
 • místo uložení záznamů: přímo v jednotlivých provozovnách;
 • doba zpracování/ uchovávání záznamů: sedm (7) dnů
 • technické zabezpečení a fyzická ochrana: vyhrazená místnost pro úložiště záznamů, záznamy technicky blokovány, omezení přístupových oprávnění.

Prostory monitorované kamerovým systémem jsou viditelně označeny Informačními tabulkami, které obsahují jednak piktogram a dále krátký informační text.

Rozsah zpracování osobních údajů

Co do rozsahu zpracování kategorií údajů Správce zpracovává následující osobní údaje Zákazníků:

 • jméno a příjmení, adresa sídla, resp. bydliště, IČO a DIČ, e-mailová adresa, telefonní číslo;
 • obrazové záznamy z kamerového systému.
Doba zpracování osobních údajů

Doba uložení, resp. zpracování osobních údajů Zákazníků ze strany Správce je následující:

 • po dobu trvání smluvního vztahu;
 • po dobu povinností vyplývajících z daňových právních předpisů/ 5 let;
 • po dobu trvání souhlasu subjektu údajů;
 • po dobu sedmi (7) dnů ode dne pořízení obrazového záznamu.
Práva subjektů údajů

Zákazníci jako subjekty údajů mají ve vztahu ke Správci ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení následující práva:

 

 • právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po Správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
 • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa: posta@uooz.cz
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).