Pouze pro podnikatele  

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Informace o zpracování osobních údajů
Informace o zpracování osobních údajů

Další informace

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Prohlášení o ochraně osobních údajů
Cookies
Cookies

Další informace

Úvod

Děkujeme, že jste navštívili webové stránky společnosti Würth, spol. s r.o., která se zabývá velkoobchodním prodejem zboží, zejména v oblasti upevňovacích a montážních materiálů, nářadí a autopříslušenství, jakož i poskytování souvisejících služeb, a to jak prostřednictvím jednotlivých provozoven a sítě obchodních zástupců, tak i prostřednictvím elektronického obchodu – E-Shopu Würth (Online Shop).

Společnost Würth, spol. s r.o. zajišťuje vysoký standard ochrany osobních údajů a ochrany soukromí návštěvníků svých webových stránek, včetně uživatelů souvisejících aplikací používaných pro zákaznické akce a programy, zejména pak pro elektronický obchod E-Shop Würth.

Všechny postupy a opatření naší společnosti, přijaté a realizované v této oblasti, přitom důsledně vycházejí z aktuální platné právní úpravy ochrany osobních údajů a soukromí, zejména z:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „Nařízení“);
 • adaptačních právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále také jen „zákon o zpracování osobních údajů“), jakož i z
 • občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb., a
 • zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

V případě jakýchkoli změn dotčené právní úpravy veškeré naše postupy a opatření průběžně přizpůsobujeme těmto novým úpravám a změnám.

Würth, spol. s r.o. jako správce osobních údajů

V případě, že nám v souvislosti s naší nabídkou zboží a služeb poskytnete své osobní údaje a že takto získané údaje budeme dále zpracovávat, stáváme se správcem osobních údajů (dále jen také „správce“) s odpovědností za jejich řádné zpracování a ochranu.

Naše společnost

Würth, spol. s r.o., se sídlem č.p. 137, 293 01 Nepřevázka, IČO: 480 36 021, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 15062,

jako správce je obchodní společností, která se zabývá velkoobchodním prodejem zboží, zejména v oblasti upevňovacích a montážních materiálů, nářadí a autopříslušenství, jakož i poskytování souvisejících služeb.

Společnost Würth, spol. s r.o. jako správce provádí veškerá zpracování osobních údajů na právním základě a v souladu s povinnostmi a požadavky, které vyplývají z obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zákona o zpracování osobních údajů a z dalších souvisejících právních předpisů.

Vaše osobní údaje zpracováváme za níže uvedených podmínek:

Zpracovávané osobní údaje

Obecně platí, že k využívání webových stránek naší společnosti není třeba zadávat žádné vstupní či přístupové informace a údaje, které by mohly mít povahu osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je tak třeba pouze v nezbytných případech, kdy je třeba Vás zpětně kontaktovat anebo s Vámi dále komunikovat, a to zejména, pokud nakupujete prostřednictvím E-Shopu.

Zpracováváme tak pouze ty osobní údaje, které nám poskytujete v kvalifikovaných případech v souvislosti se zakoupením námi nabízeného a prodávaného zboží a/nebo s poskytováním souvisejících služeb.

Jedná se tak obvykle o následující identifikační osobní údaje, které nezbytně potřebujeme k realizaci příslušného obchodu anebo jinému postupu či opatření: jméno a příjmení, adresa sídla/ bydliště, IČO, DIČ, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Jakékoli zpracování osobních údajů je přitom vždy vázáno na stanovený účel zpracování a tomuto účelu odpovídající příslušný právní důvod (titul) zpracování ve smyslu článku 6 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména: plnění smlouvy/ jednání o smlouvě, plnění právních povinností správce a oprávněné zájmy správce.

Vedle toho nám mohou být dostupné i některé další údaje tím, že navštívíte naše webové stránky a aktivně využíváte našich služeb, a to IP adresu a soubory cookies (v případě online služeb).

Ohledně cookies odkazujeme na naši samostatnou Informaci v této sekci webových stránek.

Subjekt údajů a jeho práva

V případě zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti Würth, spol. s r.o. jako správce jste v právním postavení subjektu údajů, který má vůči správci všechna práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Jako subjekt údajů přitom máte ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení ve vztahu ke správci zejména následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
 • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
 • právo na výmaz osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
 • práv nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).

Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

E-mailová adresa: posta@uoou.cz

Zabezpečení osobních údajů

Při jakémkoli zpracování Vašich osobních údajů klademe důraz na jejich účinné zabezpečení proti úniku nebo zneužití, a to zejména formou potřebných technických opatření a zabezpečení našeho webu a dalších námi využívaných informačních systémů a SW aplikací, jakož i formou závazných vnitřních postupů a organizačních pravidel pro zpracování osobních údajů, včetně povinnosti mlčenlivosti našich zaměstnanců.

V tomto směru naše společnost vydala i Směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů u společnosti Würth, spol. s r.o. a přijala konkrétní technická, organizační a další opatření k zabezpečení jak automatizovaně, tak i manuálně zpracovávaných osobních údajů.

V případě, že je k dalšímu zpracování osobních údajů v konkrétní věci pověřena další osoba – zpracovatel osobních údajů – je toto zpracování detailně upraveno smlouvou o zpracování osobních údajů, která v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů stanoví přísná technická a organizační pravidla pro účinnou ochranu údajů zpracovávaných u zpracovatele.

E-Shop Würth

Podrobné informace, pravidla a postupy týkající se zpracování a ochrany osobních údajů v souvislosti s registrací a nákupy zboží prostřednictvím E-Shopu jsou samostatně k dispozici na webové aplikaci našeho E-Shopu (Online Shop) a v Informaci o zpracování osobních údajů zákazníků společnosti Würth, spol. s r.o. a v Informaci o zpracování osobních údajů při registraci, dostupné rovněž v této sekci/ aplikaci webových stránek.

Jak nás můžete kontaktovat

V případě jakýchkoli Vašich dotazů anebo uplatnění Vašich práv subjektu údajů se na nás můžete obrátit a kontaktovat nás:

 • písemně formou dopisu/ oznámení na adresu našeho sídla: Würth, spol. s r.o., Kontaktní místo pro osobní údaje, č.p. 137, Nepřevázka, PSČ 293 01;
 • elektronicky na e-mailovou adresu Kontaktního místa pro osobní údaje: gdpr@wuerth.cz;
 • telefonicky na tel. čísle: 326 345 118.