Pouze pro podnikatele  

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

kvalita a certifikace
Kvalita a certikace
Kvalita a certikace

Kvalitou chápeme porozumění potřebám našich zákazníků. Jejich otázky, požadavky a problémy jsou nám výzvou, tvoří základ naší angažovanosti.

Společnost Würth disponuje výzkumným a vývojovým oddělením čítajícím 220 pracovníků a vlastní řadu patentů, užitných a průmyslových vzorů. Spolupráce s nezávislými institucemi a vysokými školami, zákaznickou podnikovou radou, jakož i podněty orientované na praxi vzniklé z osobních vztahů se zákazníky jsou základem aktivního vývoje produktů. A teprve tehdy, kdy jsou splněny přesně definované normy jakosti, dojde ke schválení výrobku do prodeje.

Společnost Würth, spol. s r.o. je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a dle ČSN EN ISO 50001:2019.

Filozofie jakosti se netýká jen kvality výrobků, ale i procesů, které jsou v naší firmě realizovány. To mimo jiné dokládá i systém řízení jakosti, který je implementován od roku 1993.

V souvislosti s požadavkem normy ČSN EN ISO 9001 vyhlásila společnost Würth, spol. s r.o. politiku kvality.

V souvislosti s požadavkem normy ČSN EN ISO 14001 vyhlásila společnost Würth, spol. s r.o. politiku ochrany životního prostředí.

V souvislosti s požadavkem normy ČSN EN ISO 50001 vyhlásila společnost Würth, spol. s r.o. politiku energetického managementu.

Zpětný odběr elektrozařízení a elektroodpadu.

Na naši společnost, jakožto dovozce elektrozařízení, se vztahuje povinnost zajistit oddělený sběr, zpětný sběr, zpracování, odstranění elektrozařízení a elektroodpadu i jeho financování. Proto jsme uzavřeli smlouvy s firmami REMA 1000IK, a.s., IČ 64510263 (veškerá elektrozařízení kromě svítidel), a EKOLAMP s.r.o., IČ 27248801 (veškerá svítidla), které nám naši povinnost, plynoucí ze zákona o odpadech, zajišťují.

Spotřebitel má možnost bezplatně vrátit elektrozařízení:

Ve sběrném dvoře obce, které je místem zpětného odběru.

1. Ve sběrném dvoře obce, které je místem zpětného odběru.

2. V prodejně společnosti Würth, spol. s r.o., kde kupuje nové elektrozařízení (kus za kus).

3. V jiném místě zpětného odběru.

Aktuální seznam s místy zpětného odběru REMA systému naleznete na www.remasystem.cz

Aktuální seznam s místy zpětného odběru EKOLAMP naleznete na www.ekolamp.cz

Potvrzení o registraci do sdruženého plnění s autorizovanou obalovou společnosti EKO-KOM, a.s. zde.

Tento Reklamační řád a záruční podmínky se vztahují na zboží, jenž bylo zakoupeno u společnosti Würth, spol. s r.o., Česká republika a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Převzetím zboží od dopravce zákazník souhlasí se záručními podmínkami. Pokud zákazník zjistí jakékoliv rozdíly mezi dodacím listem a dodaným zbožím, poškozené zboží nebo jeho obal, je povinen informovat nejpozději do 24 hodin od převzetí obchodního zástupce společnosti Würth, spol. s r.o., regionální pobočku nebo zákaznický servis. V případě že tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.

I. Záruční podmínky

1.Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců v případě, že nebylo v době prodeje sjednáno nebo upraveno jinak.

2. Záruční doba 24 měsíců se nevztahuje na zboží, u kterého je uvedena exspirace.

3. Na akumulátory je záruční doba upravena na 6 měsíců.

4. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem vystavení daňového dokladu a prodlužuje se automaticky o dobu, po kterou byla uplatněna reklamace.

5. V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši. Další případná reklamace je uplatňována na základě protokolu o výměně.

II. Poskytnutí záruky

1.Prodávající poskytuje na zboží záruku v souladu se záručními podmínkami společnosti Würth, spol. s r.o..

2.Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytly před nebo v momentě převzetí zboží zákazníkem.

3.Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkčnost a vady vzniklé při výrobě

4.Záruka se vztahuje na zboží se kterým je nakládáno v souladu s návodem na použití, provozním manuálem, uživatelskou příručkou, event. jinými dokumenty spolu se zbožím kupujícímu poskytnutými.

III. Zánik záruky

1.Záruka se nevztahuje na zboží se kterým nebylo nakládáno v souladu s návodem na použití, provozním manuálem, uživatelskou příručkou, event. jinými dokumenty a na závady vzniklé neodbornou manipulací, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením

2.Záruka se nevztahuje na závady vzniklé úmyslným poškozením, v důsledku živelné katastrofy nebo vady vzniklé provozem a používáním za extrémních podmínek.

3.Záruka se nevztahuje na zboží poškozené v důsledku zanedbání nutné údržby nebo nadměrného znečištění.

4.Záruka se nevztahuje na poškození zboží při přepravě (škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí zásilky).

5.Záruka zaniká porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.

6.Záruka zaniká poškozením v důsledku zapojení do sítě neodpovídající příslušné ČSN.

7.Záruka zaniká při neoprávněném a prokazatelném zásahu do zboží ze strany kupujícího.

IV. Reklamační podmínky - Uplatnění záruky

1.V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době je místem uplatnění reklamace autorizované servisní středisko, regionální pobočka nebo obchodní zástupce společnosti Würth, spol. s r.o. Reklamaci lze uplatnit předložením dodacího listu a daňového dokladu.

Upozornění

Prodávající si vyhrazuje právo na posouzení reklamace kupujícího vzhledem k záručním podmínkám společnosti Würth, spol. s r.o..

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, zboží je kupujícímu odesláno po jejím vyřízení na náklady provozovatele.

Je-li reklamace uznána jako neoprávněná, veškeré náklady prodávajícího spojené s touto reklamací hradí v plné výši kupující.

V případě dodávek z centrálního skladu je obvyklá dodací lhůta 48 hodin od objednání zboží. V urgentních případech je možno dodat zboží do 24 hodin. Ve městech, kde sídlí předváděcí centra nebo centrála je možno dodat zboží po dohodě s obchodním zástupcem ještě tentýž den.

Bezpečnostní datové listy jsou dokumenty, nezbytné k chemickým produktům (spreje, lepidla, tmely atd.). Bezpečnostní list říká jaká jsou s daným produktem spojená rizika, stejně tak jaká se mají učinit opatření, aby se rizikům předešlo. Aktuální bezpečnostní listy k chemickým produktům firmy Würth, spol. s r.o. jsou k dispozici přímo ve vyhledávači bezpečnostních listů a v online katalogu na našich webových stránkách u konkrétních produktů. Naleznete zde nejaktuálnější verze bezpečnostních listů ve formátu PDF. V katalogu se dají bezpečnostní listy vyhledávat podle objednacího čísla produktu, nebo názvu výrobku nebo jeho části.