Reklamační řád a záruční podmínky společnosti Würth, spol. s r.o. (prodávajícího)

Tento Reklamační řád a záruční podmínky se vztahují na zboží, jenž bylo zakoupeno u společnosti Würth, spol. s r.o., Česká republika a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Převzetím zboží od dopravce zákazník souhlasí se záručními podmínkami. Pokud zákazník zjistí jakékoliv rozdíly mezi dodacím listem a dodaným zbožím, poškozené zboží nebo jeho obal, je povinen informovat nejpozději do 24 hodin od převzetí obchodního zástupce společnosti Würth, spol. s r.o., regionální pobočku nebo zákaznický servis. V případě že tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.

I. Záruční podmínky

 • 1.Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců v případě, že nebylo v době prodeje sjednáno nebo upraveno jinak.
 • 2. Záruční doba 24 měsíců se nevztahuje na zboží, u kterého je uvedena exspirace.
 • 3. Na akumulátory je záruční doba upravena na 6 měsíců.
 • 4. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem vystavení daňového dokladu a prodlužuje se automaticky o dobu, po kterou byla uplatněna reklamace.
 • 5. V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši. Další případná reklamace je uplatňována na základě protokolu o výměně.

II. Poskytnutí záruky

 • 1.Prodávající poskytuje na zboží záruku v souladu se záručními podmínkami společnosti Würth, spol. s r.o..
 • 2.Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytly před nebo v momentě převzetí zboží zákazníkem.
 • 3.Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkčnost a vady vzniklé při výrobě
 • 4.Záruka se vztahuje na zboží se kterým je nakládáno v souladu s návodem na použití, provozním manuálem, uživatelskou příručkou, event. jinými dokumenty spolu se zbožím kupujícímu poskytnutými.

III. Zánik záruky

 • 1.Záruka se nevztahuje na zboží se kterým nebylo nakládáno v souladu s návodem na použití, provozním manuálem, uživatelskou příručkou, event. jinými dokumenty a na závady vzniklé neodbornou manipulací, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením
 • 2.Záruka se nevztahuje na závady vzniklé úmyslným poškozením, v důsledku živelné katastrofy nebo vady vzniklé provozem a používáním za extrémních podmínek.
 • 3.Záruka se nevztahuje na zboží poškozené v důsledku zanedbání nutné údržby nebo nadměrného znečištění.
 • 4.Záruka se nevztahuje na poškození zboží při přepravě (škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí zásilky).
 • 5.Záruka zaniká porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
 • 6.Záruka zaniká poškozením v důsledku zapojení do sítě neodpovídající příslušné ČSN.
 • 7.Záruka zaniká při neoprávněném a prokazatelném zásahu do zboží ze strany kupujícího.

IV. Reklamační podmínky - Uplatnění záruky

 • 1.V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době je místem uplatnění reklamace autorizované servisní středisko, regionální pobočka nebo obchodní zástupce společnosti Würth, spol. s r.o. Reklamaci lze uplatnit předložením dodacího listu a daňového dokladu.

Upozornění

Prodávající si vyhrazuje právo na posouzení reklamace kupujícího vzhledem k záručním podmínkám společnosti Würth, spol. s r.o..

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, zboží je kupujícímu odesláno po jejím vyřízení na náklady provozovatele.

Je-li reklamace uznána jako neoprávněná, veškeré náklady prodávajícího spojené s touto reklamací hradí v plné výši kupující.