Obchodní podmínky společnosti Würth, spol. s r.o. (prodávajícího)

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky z důvodu zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodávkách zboží upravují dle ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, část obsahu kupní smlouvy uzavřené mezi společností Würth, spol. s r.o., sídlem: č.p. 137, 293 01 Nepřevázka, IČO: 48036021, DIČ: CZ48036021, jako prodávajícím a kupujícím, uzavřené jedním ze způsobů popsaným v těchto obchodních podmínkách.

2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy.

3. V případě, že v uzavřené kupní smlouvě budou sjednány odlišné podmínky od těchto obchodních podmínek, má přednost ujednání v kupní smlouvě.

4. Těmito obchodními podmínkami se řídí veškeré kupní smlouvy o dodávce zboží, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, pokud není výslovně sjednáno jinak.

5. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi smluvními stranami jako podnikateli. Kupující v této souvislosti prohlašuje, že ve smluvním vztahu s prodávajícím není slabší smluvní stranou. Kupující dále prohlašuje, že je podnikatelem a kupní smlouvu uzavírá při své podnikatelské činnosti.

6. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit. Uzavřená kupní smlouva se řídí aktuálním zněním těchto obchodních podmínek účinným v době uzavření kupní smlouvy. Aktuální znění těchto obchodních podmínek je uveřejněno na webových stránkách prodávajícího na adrese: https://www.wuerth.cz/. Kupující souhlasí s tímto postupem a souhlasí s doručováním aktuálního znění těchto obchodních podmínek uveřejňováním na webové stránce prodávajícího.

7. Tyto obchodní podmínky v ustanovení čl. VIII rovněž upravují vybrané otázky ochrany osobních údajů v případě, že kupujícím je podnikající fyzická osoba, a prodávající plní povinnosti správce osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

II. Uzavření smlouvy

1. Realizace obchodu smluvních stran probíhá vždy na základě uzavřené kupní smlouvy.

2. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího ze strany prodávajícího.

3. Kupující provede objednávku jedním z následujících způsobů:

◦ elektronicky v e-shopu na stránkách https://eshop.wuerth.cz/cs/CZ/CZK/,

◦ elektronicky e-mailem na e-mailovou adresu přiděleného obchodního zástupce prodávajícího,

◦ osobně vložením zboží do nákupního košíku na pobočce prodávajícího,

◦ písemně při osobním setkání s přiděleným obchodním zástupcem,

◦ ústně při osobním setkání s přiděleným obchodním zástupcem či telefonicky.

4. Prodávající potvrdí objednávku jedním z následujících způsobů:

◦ elektronickým potvrzením objednávky na e-mailovou adresu kupujícího,

◦ předáním zboží na pobočce prodávajícího,

◦ písemně při osobním setkání obchodního zástupce prodávajícího s kupujícím,

◦ ústně při osobním setkání obchodního zástupce prodávajícího s kupujícím či telefonicky,

◦ předáním objednaného zboží k přepravě do místa dodání.

5. Objednávka kupujícího musí obsahovat údaje o množství a druhu zboží, místě dodání a cenovém odkazu.

6. Prodávající si vyhrazuje právo kupní smlouvu nebo její část neuzavřít, zejména v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává či v případě, že se změnila výrazným způsobem cena, ač zboží prodávající v okamžiku objednávky nabízel. Prodávající v takovém případě bude kontaktovat e-mailem nebo telefonicky kupujícího s návrhem náhradního postupu.

7. Aniž by tím byly dotčeny jiné zákonem či smlouvou dané možnosti prodávajícího od kupní smlouvy nebo její části odstoupit, je prodávající oprávněn od uzavřené kupní smlouvy nebo její části odstoupit, a to ve lhůtě do 15 dnů po uzavření kupní smlouvy. Odstoupením podle předchozí věty se kupní smlouva nebo její část ruší, prodávající a kupující jsou povinni si vrátit vše, co si již případně podle kupní smlouvy či její části, od které bylo prodávajícím odstoupeno, plnili; jakékoli další nároky kupujícího vůči prodávajícímu ze zrušení kupní smlouvy nebo její části nebo v souvislosti s tímto zrušením jsou vyloučeny.

8. Kupující nemá právo vrátit zboží, aniž by se jednalo o uplatňování jeho práv ze záruky dle článku VII. odst. 1 nebo práv vyplývajících z článku VII. odst. 4. Kupující dále bere na vědomí, že se na něj nevztahuje ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o právu odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů.

III. Dodání zboží

1. Místo dodání zboží je stanoveno dohodou smluvních stran v kupní smlouvě. Dopravu do místa dodání zajišťuje, pokud není sjednáno jinak, prodávající. Náklady na balení a dopravu nese kupující. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí.

2. Dílčí dodávky jsou přípustné.

3. Dodací lhůta, ač by byla smluvena v kupní smlouvě, se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodávka zpožděna z důvodů nepředvídatelných událostí. V takovém případě není kupující oprávněn požadovat náhradu škody z důvodu prodlení s dodáním zboží.

IV. Cena zboží

1. Ceny zboží jsou stanoveny dle ceníku zboží prodávajícího účinného ke dni uzavření kupní smlouvy, není-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak. Cenový odkaz kupující uvede v objednávce.

2. Není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, ceny uvedené ve smlouvě nezahrnují náklady na balení, přepravní náklady a pojištění. K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty (DPH) v aktuální zákonné sazbě.

V. Platební podmínky

1. Kupní cenu zboží lze uhradit dle dohody v kupní smlouvě

◦ platbou v hotovosti při převzetí zboží kupujícím,

◦ příkazem k bankovnímu převodu na základě vystavené faktury (daňového dokladu) prodávajícího anebo

◦ dobírkou.

2. Prodávající je oprávněn v jím určených případech požadovat, aby kupující uhradil část kupní ceny při uzavření smlouvy či do sjednané doby po uzavření smlouvy (dále i jen „záloha“); v takovém případě začne dodací lhůta a povinnosti prodávajícího z kupní smlouvy běžet až dnem úplné úhrady zálohy.

3. Kupující souhlasí s doručováním faktur zasláním na kontaktní e-mailovou adresu kupujícího.

4. V případě platby bankovním převodem vystaví prodávající fakturu, kterou zašle kupujícímu v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího nebo ji předá společně s dodávkou zboží.

5. Faktury prodávajícího jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne vystavení.

6. Pro případ prodlení s úhradou faktury v délce nejvýše 8 dnů je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení (dále i jen „procentní sazba“). Pro případ prodlení s úhradou faktury v délce převyšující 8 dnů, nikoli však delší než 18 dnů, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úroky z prodlení odpovídající součtu procentní sazby a částky 500 Kč. Pro případ prodlení s úhradou faktury v délce delší než 18 dnů, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úroky z prodlení odpovídající součtu procentní sazby a částky 1.000 Kč. Současně s tím je prodávající oprávněn jednostranně změnit sjednaný platební režim (splatnost, formu úhrady atd.).

7. V případě prodlení s úhradou faktury trvajícím déle než 30 dnů je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a – pokud bylo zboží již kupujícímu dodáno – požadovat vrácení dodaného zboží. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody. Ustanovení tohoto odstavce platí obdobně i při prodlení s úhradou zálohy s tím rozdílem, že prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, jakmile se kupující dostane do prodlení s úhradou zálohy.

8. V případě jakéhokoli prodlení s úhradou faktury je prodávající oprávněn celou svou pohledávku vůči kupujícímu postoupit na třetí osobu a pro tento případ se na prodávajícího nevztahuje článek IX. odst. 2 těchto obchodních podmínek.

9. V případě prodlení kupujícího s úhradou jakékoliv platby vůči prodávajícímu je prodávající oprávněn pozastavit plnění dle kupní smlouvy až do úplné úhrady všech splatných závazků vůči prodávajícímu. V takovém případě se Prodávající nedostává do prodlení s plněním. Sjednaná doba plnění začíná běžet znovu od počátku počínaje dnem následujícím po dni, kdy bylo ukončeno prodlení kupujícího.

VI. Odpovědnost za škodu na zboží, výhrada vlastnictví

1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží.

2. Zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do doby úplného zaplacení dodávky zboží, včetně souvisejících nákladů (DPH, dopravné, balné apod.).

VII. Záruka

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží, a to na baterie v délce 6 měsíců a na ostatní zboží v délce 24 měsíců, počínaje dnem dodání zboží.

2. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním a na spotřební zboží, jež svou povahou má trvanlivost kratší než 24 měsíců nebo kde je nejzazší doba spotřeby vyznačena na obalu.

3. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost a nikoliv prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.

4. Vady zboží zjistitelné při převzetí zboží je kupující povinen reklamovat písemně u prodávajícího, a to nejpozději v pracovní den následující po dodání zboží. Kupující je dále povinen zboží ve lhůtě 7 dnů od převzetí prohlédnout s dostatečnou péčí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vady zjistitelné při takové prohlídce je kupující povinen reklamovat písemně ve lhůtě 7 dnů od zjištění vady.

5. Reklamace musí obsahovat datum dodání zboží, číslo faktury, výrobní číslo zboží a popis vady. Bude-li reklamace uznána, bude vyřízena dle volby prodávajícího buď

◦ náhradním plněním,

◦ opravou zboží, nebo

◦ poskytnutím slevy z kupní ceny.

6. Prodávající neodpovídá za poškození zboží způsobené nevhodným nebo nepřiměřeným užíváním.

7. Kupující není oprávněn souběžně s právy z vadného plnění uplatňovat i nároky na náhradu škody.

8. Bližší podmínky záruky jsou popsány v Reklamačním řádu a záručních podmínkách prodávajícího, který je v aktuálním znění vyvěšen na webových stránkách prodávajícího. Kupující prohlašuje, že je s aktuálním zněním Reklamačního řádu a záručních podmínek prodávajícího seznámen. Prodávající poskytuje záruku na zboží z uzavřené kupní smlouvy dle podmínek uvedených v Reklamačním řádu a záručních podmínkách prodávajícího účinného v době uzavření smlouvy. Za tímto účelem je kupující povinen seznámit se s aktuálním zněním Reklamačním řádu a záručních podmínek prodávajícího při uzavírání každé kupní smlouvy.

9. Kupující potvrzuje znalost obsahu normy DIN EN ISO 4042, z níž vyplývají rizika vodíkové křehkosti u pevnostních šroubů s povrchovou úpravou. Zákazník bere na vědomí, že u vysoce pevnostního spojovacího materiálu, případně materiálu zpevněných přísadou, a to od pevnosti v tahu 1000 N/mm2 a tvrdosti povrchu nad 320 HV (jak je popsáno v normě DIN EN ISO 4042) může nastat tzv. Křehký lom vyvolaný vodíkem. Kupující a prodávající sjednávají, že tzv. Křehký lom, jak je uvedeno v předchozí větě, nezakládá právo kupujícího vůči prodávajícímu ani na náhradu škody, ani práva z vadného plnění.

VIII. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1. Prodávající zpracovává veškeré osobní údaje kupujícího (podnikající fyzické osoby) získané v souvislosti s jednáním o kupní smlouvě a/nebo v souvislosti s plněním kupní smlouvy za podmínek a v souladu s požadavky Nařízení a adaptačních právních předpisů České republiky .

2. Prodávající jako správce osobních údajů plní v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení informační povinnosti vůči kupujícímu jako subjektu osobních údajů, a to zejména prostřednictvím souhrnné písemné informace: „Informace o zpracování osobních údajů zákazníků společnosti Würth, spol. s r.o. (Zákazníci)“ .

3. Kupující jako subjekt údajů má právo se na prodávajícího jako správce obracet s případnými dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů, jakož i uplatňovat vůči správci svá práva subjektu údajů, a to buď písemně formou dopisu/ oznámení na adresu sídla správce anebo elektronicky formou e-mailu či telefonicky u Kontaktního místa pro osobní údaje, které bylo u správce zřízeno.

4. Kupujícímu mohou být jako zákazníkovi elektronicky zasílána obchodní sdělení ve smyslu a za podmínek ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to s tím, že kupující má kdykoliv možnost odmítnout souhlas s takovým využitím svého elektronického kontaktu (e-mailové adesy), pokud původně toto využití neodmítl.

IX. Ostatní ujednání

1. V rámci vzájemné obchodní spolupráce a/nebo plnění jednotlivé smlouvy mohou být po předchozí dohodě ze strany prodávajícího bezúplatně poskytovány kupujícímu vzorky nového a/nebo nově dodávaného zboží z aktuální nabídky prodávajícího (dále jen „vzorky“), které by mohly doplnit a/nebo rozšířit sortiment již dodávaného zboží.

2. Vzorky budou kupujícímu předávány předem dohodnutým způsobem, který odpovídá obvyklému obchodnímu styku mezi smluvními stranami, a/nebo předáváním vzorků zaměstnancům kupujícího, kteří jím byli pověřeni k jeho zastupování při provozu obchodního závodu ve smyslu ust. § 430 odst. 1 občanského zákoníku.

3. Smluvní strany rovněž dohodly na tom, že v průběhu trvání této smlouvy prodávající může v rámci své obchodní prezentace poskytnout kupujícímu a/nebo jeho zaměstnancům drobné reklamní a propagační předměty Würth. Prodávající se v tomto směru přiměřeně řídí interními směrnicemi skupiny Würth o poskytování darů (Compliance).

X. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztahy z kupních smluv se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb.

2. Strany se zavazují neinformovat nepovolané třetí osoby o obsahu práv a povinností vyplývajících pro každého z nich z těchto obchodních podmínek a jednotlivých kupních smluv, nebude-li v této otázce mezi nimi výslovně ujednáno jinak. Prokazatelné porušení této povinnosti zakládá dotčené straně právo domáhat se náhrady škody tímto jednáním vzniklé.

3. Kupující na sebe bere nebezpečí změny okolností.

4. Veškeré spory vzniklé z kupních smluv a v souvislosti s nimi, které se nepodaří odstranit jednáním mezi smluvními stranami, budou rozhodovány věcně a místně příslušným obecným soudem prodávajícího, pokud nebude sjednáno jinak.

5. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 5. 2018