BEZPEČNOSTNÍ LISTY

Bezpečnostní list BL (Material Safety Data Sheet MSDS) je soubor informací (bezpečnostních, ekologických, toxikologických, právních…) pro nakládání s nebezpečnými látkami/směsmi. Forma bezpečnostního listu je určena směrnicemi Evropské unie. Dodavatel má povinnost poskytnout BL pokud látka/směs splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP), je to látka perzistentní, bioakumulativní a toxická nebo je zahrnuta do seznamu SVHC látek. Pokud látka/směs obsahuje nebezpečné složky v míře, která překračuje legislativně stanovený limit, má dodavatel povinnost poskytnout zákazníkovi bezpečnostní list na jeho žádost. V současnosti jsou platné předpisy: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a novelizace Nařízení komise (EU) č. 830/2015.

BL