Pouze pro podnikatele  

Kvalitou chápeme porozumění potřebám našich zákazníků. Jejich otázky, požadavky a problémy jsou nám výzvou, tvoří základ naší angažovanosti.

Společnost Würth disponuje výzkumným a vývojovým oddělením čítajícím 220 pracovníků a vlastní řadu patentů, užitných a průmyslových vzorů. Spolupráce s nezávislými institucemi a vysokými školami, zákaznickou podnikovou radou, jakož i podněty orientované na praxi vzniklé z osobních vztahů se zákazníky jsou základem aktivního vývoje produktů. A teprve tehdy, kdy jsou splněny přesně definované normy jakosti, dojde ke schválení výrobku do prodeje.

Společnost Würth, spol. s r.o. je od roku 2009 certifikována ČSN ISO 9001:2009 a od roku 2013 i ČSN EN ISO 14001.

Filozofie jakosti se netýká jen kvality výrobků, ale i procesů, které jsou v naší firmě realizovány. To mimo jiné dokládá i systém řízení jakosti, který je implementován od roku 1993. Tento systém splňuje od října 2009 požadavky nové normy ČSN EN ISO 9001:2009 orientované na procesy.

Právní dokumenty
Dovoz chemických přípravků hořlavých a toxických.

Dovoz chemických přípravků hořlavých a toxických.

Dovoz chemických přípravků vysoce hořlavých a vysoce toxické.

Dovoz chemických přípravků vysoce hořlavých a vysoce toxické.

Instalace a opravy el. strojů a přístrojů.

Instalace a opravy el. strojů a přístrojů.

Nákup a prodej zboží.

Nákup a prodej zboží.

Zámečnictví.

Zámečnictví.

Nákup prodej a úschova zbraní.

Nákup prodej a úschova zbraní.

Nákup, prodej a úschova střeliva.

Nákup, prodej a úschova střeliva.

Koncesní listina.

Koncesní listina.

Certifikace
Certifikace dle normy ČSN EN ISO 9001

Certifikace dle normy ČSN EN ISO 9001

Certifikace dle normy ČSN EN ISO 14001

Certifikace dle normy ČSN EN ISO 14001

Certifikace dle normy ČSN EN ISO 50001

Certifikace dle normy ČSN EN ISO 50001

V souvislosti s požadavkem normy ČSN EN ISO 9001:2009 vyhlásila společnost Würth, spol. s r.o. politiku kvality.

V souvislosti s požadavkem normy ČSN EN ISO 9001 vyhlásila společnost Würth, spol. s r.o. politiku kvality.

V souvislosti s požadavkem normy ČSN EN ISO 14001 Vyhlásila společnost Würth, spol. s r.o. politiku ochrany životního prostředí.

V souvislosti s požadavkem normy ČSN EN ISO 14001 vyhlásila společnost Würth, spol. s r.o. politiku ochrany životního prostředí.

V souvislosti s požadavkem normy ČSN EN ISO 50001 Vyhlásila společnost Würth, spol. s r.o. politiku energetického managementu.

V souvislosti s požadavkem normy ČSN EN ISO 50001 vyhlásila společnost Würth, spol. s r.o. politiku energetického managementu.

Likvidace obalů a zpětný odběr elektrozařízení a elektroodpadu

Zpětný odběr elektrozařízení a elektroodpadu.

Na naši společnost, jakožto dovozce elektrozařízení, se vztahuje povinnost zajistit oddělený sběr, zpětný sběr, zpracování, odstranění elektrozařízení a elektroodpadu i jeho financování. Proto jsme uzavřeli smlouvy s firmami REMA 1000IK, a.s., IČ 64510263 (veškerá elektrozařízení kromě svítidel), a EKOLAMP s.r.o., IČ 27248801 (veškerá svítidla), které nám naši povinnost, plynoucí ze zákona o odpadech, zajišťují.

Spotřebitel má možnost bezplatně vrátit elektrozařízení:

Ve sběrném dvoře obce, které je místem zpětného odběru.

1. Ve sběrném dvoře obce, které je místem zpětného odběru.

2. V prodejně společnosti Würth, spol. s r.o., kde kupuje nové elektrozařízení (kus za kus).

3. V jiném místě zpětného odběru.

Aktuální seznam s místy zpětného odběru REMA systému naleznete na www.remasystem.cz

Aktuální seznam s místy zpětného odběru EKOLAMP naleznete na www.ekolamp.cz

Reklamační řád a záruční podmínky

Tento Reklamační řád a záruční podmínky se vztahují na zboží, jenž bylo zakoupeno u společnosti Würth, spol. s r.o., Česká republika a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Převzetím zboží od dopravce zákazník souhlasí se záručními podmínkami. Pokud zákazník zjistí jakékoliv rozdíly mezi dodacím listem a dodaným zbožím, poškozené zboží nebo jeho obal, je povinen informovat nejpozději do 24 hodin od převzetí obchodního zástupce společnosti Würth, spol. s r.o., regionální pobočku nebo zákaznický servis. V případě že tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.

I. Záruční podmínky

1.Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců v případě, že nebylo v době prodeje sjednáno nebo upraveno jinak.

2. Záruční doba 24 měsíců se nevztahuje na zboží, u kterého je uvedena exspirace.

3. Na akumulátory je záruční doba upravena na 6 měsíců.

4. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem vystavení daňového dokladu a prodlužuje se automaticky o dobu, po kterou byla uplatněna reklamace.

5. V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši. Další případná reklamace je uplatňována na základě protokolu o výměně.

II. Poskytnutí záruky

1.Prodávající poskytuje na zboží záruku v souladu se záručními podmínkami společnosti Würth, spol. s r.o..

2.Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytly před nebo v momentě převzetí zboží zákazníkem.

3.Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkčnost a vady vzniklé při výrobě

4.Záruka se vztahuje na zboží se kterým je nakládáno v souladu s návodem na použití, provozním manuálem, uživatelskou příručkou, event. jinými dokumenty spolu se zbožím kupujícímu poskytnutými.

III. Zánik záruky

1.Záruka se nevztahuje na zboží se kterým nebylo nakládáno v souladu s návodem na použití, provozním manuálem, uživatelskou příručkou, event. jinými dokumenty a na závady vzniklé neodbornou manipulací, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením

2.Záruka se nevztahuje na závady vzniklé úmyslným poškozením, v důsledku živelné katastrofy nebo vady vzniklé provozem a používáním za extrémních podmínek.

3.Záruka se nevztahuje na zboží poškozené v důsledku zanedbání nutné údržby nebo nadměrného znečištění.

4.Záruka se nevztahuje na poškození zboží při přepravě (škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí zásilky).

5.Záruka zaniká porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.

6.Záruka zaniká poškozením v důsledku zapojení do sítě neodpovídající příslušné ČSN.

7.Záruka zaniká při neoprávněném a prokazatelném zásahu do zboží ze strany kupujícího.

IV. Reklamační podmínky - Uplatnění záruky

1.V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době je místem uplatnění reklamace autorizované servisní středisko, regionální pobočka nebo obchodní zástupce společnosti Würth, spol. s r.o. Reklamaci lze uplatnit předložením dodacího listu a daňového dokladu.

Upozornění

Prodávající si vyhrazuje právo na posouzení reklamace kupujícího vzhledem k záručním podmínkám společnosti Würth, spol. s r.o..

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, zboží je kupujícímu odesláno po jejím vyřízení na náklady provozovatele.

Je-li reklamace uznána jako neoprávněná, veškeré náklady prodávajícího spojené s touto reklamací hradí v plné výši kupující.

Dodací podmínky

V případě dodávek z centrálního skladu je obvyklá dodací lhůta 48 hodin od objednání zboží. V urgentních případech je možno dodat zboží do 24 hodin. Ve městech, kde sídlí předváděcí centra nebo centrála je možno dodat zboží po dohodě s obchodním zástupcem ještě tentýž den.

Bezpečností listy k produktům

Bezpečnostní datové listy jsou dokumenty, nezbytné k chemickým produktům (spreje, lepidla, tmely atd.). Bezpečnostní list říká jaká jsou s daným produktem spojená rizika, stejně tak jaká se mají učinit opatření, aby se rizikům předešlo. Aktuální bezpečnostní listy k chemickým produktům firmy Würth, spol. s r.o. jsou k dispozici přímo ve vyhledávači bezpečnostních listů a v online katalogu na našich webových stránkách u konkrétních produktů. Naleznete zde nejaktuálnější verze bezpečnostních listů ve formátu PDF. V katalogu se dají bezpečnostní listy vyhledávat podle objednacího čísla produktu, nebo názvu výrobku nebo jeho části.